Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Szolgáltató elérhetősége, általános adatok

A www.magyarorszagtobbnyelvenbeszel.hu üzemeltetője:

Név: F.O.L.D. Facilitators of Learning & Development Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Liget sor 10. 2. emelet 25.

Cégjegyzékszám: 07-09-030319

Adószám: 27057311-2-07

E-mail cím: info@mtnb.hu

Telefonszám: +36-20-258-0372
Tárhely-szolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., Telefonszám: +36 1 700 2323

  1. Az általános szerződési feltételek alkalmazása

Jelen dokumentum szerinti feltételeket kell alkalmazni a F.O.L.D. Facilitators of Learning & Development Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „FOLD” vagy „Szolgáltató”) által nyújtott szolgáltatásokra. A szerződés nyelve: magyar.

A FOLD által nyújtott valamely szolgáltatás megrendelője („Megrendelő”) a FOLD által közölt ajánlat elfogadásával, illetve a FOLD és a Megrendelő (továbbiakban együttesen: „Felek”) között létrejövő szerződés megkötésével elismeri a FOLD által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) megismerését és elfogadását, így annak rendelkezései további írásbeli vagy szóbeli megállapodás hiányában is alkalmazandóak a megrendelésre.

  1. Szolgáltatásaink
  1. Fordítás

A fordítás eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus, vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása, általános és különböző szakterületeken.

Élőnyelvi vagy felolvasott szöveg szóbeli fordítása a Megrendelő által meghatározott helyszínen, vagy távtolmácsolási rendszeren keresztül.

  1.  
  2.  
    1. Konszekutív tolmácsolás

Konszekutív tolmácsolás esetén a beszélő egy-egy mondata vagy gondolatmenete után megáll, ekkor végzi a fordító tevékenységet a tolmács. A konszekutív tolmácsolás történhet a tolmácsolási esemény helyszínén vagy távtolmácsolási rendszeren keresztül.

Minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el. A szinkrontolmácsolás elvégzéséhez kiegészítő eszközök (kabin, hangosítás, fejhallgatók stb.) szükségesek.

Suttogva végzett szinkrontolmácsolás. A tolmács a résztvevők között foglal helyet, és a beszéddel egyidejűleg fülbe súgva tolmácsolja számukra az elhangzottakat.

A távtolmácsolás távolról végzett tolmácsolás. Történhet telefonon vagy online, speciális technikai háttér nem szükséges. A tárgyalópartnerek tartózkodhatnak különböző helyen.

Magas színvonalú, beszédcentrikus nyelvórák online oktatásos formában, a Megrendelő nyelvtudási szintjéhez, céljaihoz és egyedi igényeihez alkalmazkodva.

  1. A szerződés létrejötte

Felek között a szerződés létrejön:

a) írásban, a Megrendelő szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatának megtételével;

b) szóban, a Megrendelő szerződés megkötésére irányuló szóbeli jognyilatkozatának megtételével;

c) ráutaló magatartással (pl. a nyelvóra megkezdése).

A szolgáltatás díját a Szolgáltató minden esetben euróban határozza meg és a Megrendelő euróban köteles a meghatározott díjat teljesíteni banki utalással vagy a Szolgáltató weboldalán, online bankkártyás fizetéssel. A szolgáltatás díjáról a Szolgáltató számlát állít ki a Megrendelő részére. Jelen szabályzatban, illetve a honlapon feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. A Megrendelő a számlán feltüntetett bankszámlaszámra és szintén a számlán megjelölt fizetési határidőig köteles a Szolgáltatás díját a Szolgáltató részére megfizetni.

A Szolgáltató alvállalkozó közreműködésével is végezheti a szolgáltatást, törekedve a lehető legmagasabb minőségre, a szakmai és nyelvi teljességre.

  1. Fordítás

Megrendelő a fordítás szolgáltatásra vonatkozóan az alábbi elérhetőségen tud ajánlatot kérni Szolgáltatótól: https://magyarorszagtobbnyelvenbeszel.hu/forditas/

Fordítás esetén a fizetendő pontos végösszeg csak a forrásnyelvi szöveg ismeretében adható. Az elszámolás rendszerint a forrásnyelvi szöveg karakterszáma alapján, az esetleges ismétlődések figyelembevételével történik A Szolgáltató minden esetben írásos árajánlatot küld a Megrendelőnek a szerződéskötést megelőzően. Az árajánlat kizárólag a már átvett forrásnyelvi szövegekre vonatkozik. Amennyiben a Megrendelő a forrásanyagot az ajánlatadás után módosítja, a Szolgáltató jogosult módosítani a fordítás díját.

A Szolgáltató a megküldött anyagot ellenőrzi, és amennyiben olvashatósági, vagy egyéb a fordítást akadályozó alaki, technikai hibát észlel, haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

Megrendelő a szerződés során köteles együttműködni a Szolgáltatóval, így pl. a szövegben szereplő egyedi, egyéni rövidítés, cég hivatalos idegen nyelvű elnevezése, vagy sajátos szakmai terminológia esetén szószedetet ad át a Szolgáltatónak, illetve mindezek értelmezésében segítséget nyújt.

A fordított anyagot a Szolgáltató a Megrendelő kívánsága szerint, saját költségén online módon vagy Megrendelő költségére postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével juttatja el Megrendelő részére.

Az ajánlat az alábbiakat tartalmazza:

A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a Szolgáltatóhoz a fordításhoz szükséges összes dokumentum. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a teljesítési határidő legalább a Megrendelő késedelmével meghosszabbodik.

Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésének határidejét napokban határozza meg, azonban ezen belül óra és perc pontosságú időt nem határozott meg, úgy a szolgáltatás teljesítésének határideje a megrendelésben megjelölt nap éjjel 12:00 órája.

Amennyiben a Megrendelő – akár a fordítás befejezése és átadása előtt – kíván elállni a szolgáltatástól, a már elkészült munka mértékével arányosan köteles megfizetni a Szolgáltató részére a szolgáltatás díját akkor is, ha a részmunka/munka átvételére nem tart igényt.

Megrendelő a fordítás szolgáltatásra vonatkozóan az alábbi elérhetőségen tud ajánlatot kérni Szolgáltatótól: https://magyarorszagtobbnyelvenbeszel.hu/tolmacsolas/

Tolmácsolás esetén az elszámolás az igényelt szolgáltatástól függően óradíjban, illetve napi díjban vagy projekt díjban vagy egyéb elszámolás alapján történhet. A tolmácsolás időtartama a tolmácsolási esemény kezdetétől a tolmácsolás befejezéséig tart. A tolmácsolás időtartama alatt a Megrendelő által tartott szünetek (pl. ebédszünet, technikai szünet stb.) a tolmács szempontjából munkaidőnek számítanak, erre az időszakra is tolmácsolási díj jár.

A tolmács a program kezdete előtt a megállapodás szerinti időben, ennek hiányában a program megkezdését megelőzően legkésőbb 15 perccel a helyszínre érkezik. A Megrendelő köteles a Nyelvi Szolgáltatót előzetesen, megfelelő időben tájékoztatni a program paramétereiről (helyszín, részletes programterv, kezdő és végpontok). A tolmács megállapodásban foglaltakon felül legfeljebb 2 óra túlmunkára kötelezhető Az előzetes megállapodáshoz képest jelentkező túlóra díja a mindenkori óradíj és annak 25%-kal növelt összege.

Az ajánlat az alábbiakat tartalmazza:

Tolmácsolás esetén a megbízás teljesítettnek tekintendő, amennyiben a tolmács a megállapodás szerinti időben a kijelölt helyszínen megjelent, a Megrendelő által a Szolgáltató felé továbbított tájékoztatásnak megfelelően felkészült, és a megrendelésben rögzített időpontig a Megrendelő rendelkezésére állt. Bárminemű minőségi kifogást a Szolgáltató legfeljebb a tolmácsolás záró időpontjától számított 48 órán belül fogad el. A minőségi kifogást a Megrendelőnek írásban kell közölnie a Szolgáltatóval.

Tolmácsolás esetén a Megrendelőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót minden változásról, ami a teljesítést érinti – így például nem várt túlóra, helyszínt érintő változás, az előzetes megállapodástól eltérő körülmények, tolmácsolási feladatok stb. A tolmács kizárólag a Szolgáltató hozzájárulásával kötelezhető az előzetes megállapodástól eltérő feladat teljesítésére.

Amennyiben a Megrendelő a tolmácsolás időpontját megelőző legalább három (3) munkanappal írásban eláll a szolgáltatás igénybevételétől, lemondási díjat nem köteles fizetni. Amennyiben a szolgáltatás időpontját megelőző 3 munkanapon belül közli írásos elállását a Szolgáltatóval, a szolgáltatási díj 50 %-át köteles megfizetni a megrendelt szolgáltatást illetően.

A tanóra hossza: 60 perc, 90 perc, 120 perc, illetve igény szerint lehet rövidebb vagy hosszabb, az átlagos megrendelő 60 vagy 90 perces órákon szokott részt venni. Az óradíjak változnak. Az egyéni igény felmérést követően meghatározott szinten megtartott órák díjazása 12.5 euro / 60 perc vagy 25 euro / 60 perc (ha egyedül vagy másodmagával vesz részt valaki az órán, ha azonban 3-nál többen vannak, akkor egyedi az árképzés létszámtól és nyelvi szakterülettől is függően). Neuro language vagy language coach szolgáltatás igénybevétele esetén az adott coach határozza meg az óra- vagy projektdíjat annak hossza és bonyolultsága alapján. A Megrendelő az általa egy hónapra előre meghatározott számú és az ő oktatójával leegyeztetett tanórán vehet részt előzetesen egyeztetett ütemezés szerint.  

Azokban az esetekben, ahol cég/munkáltató fizeti a nyelvoktatás díját a Megrendelő felelőssége, hogy az adott cég/munkáltató a díjat a fizetési határidőig teljesítse.

A Megrendelő az alábbi elérhetőségen található jelentkezési lap kitöltésével (a csillaggal jelölt mezők kitöltése az egyedi igények szerinti szolgáltatásnyújtás meghatározásához elengedhetetlen) kezdeményezheti a szolgáltatás igénybevételét a Szolgáltatótól: https://magyarorszagtobbnyelvenbeszel.hu/jelentkezes/.

A Megrendelő a jelentkezési folyamat során köteles megadni a képzéssel kapcsolatos egyéni igényeit, amelyeket a Szolgáltató figyelembe vesz az egyéni képzési terv kidolgozásakor. A Megrendelő és Szolgáltató közösen határozza meg azt az online kommunikációs csatornát, melyen a Szolgáltató a nyelvoktatást teljesíti.

Abban az esetben, ha Megrendelő vagy a Szolgáltató nem tud megjelenni a Felek által előre egyeztetett időpontban, azt a nyelvóra időpontját megelőző legalább 24 órával belül kötelesek egymás részére jelezni. Amennyiben ezt a jelzést a Megrendelő elmulasztja időben megtenni és nem jelenik meg az egyeztetett időpontban, a Szolgáltatónak nem áll módjában az óra más alkalommal történő pótlása és a nyelvóra díját nem köteles visszautalni. Amennyiben a Szolgáltató mulasztja el a jelzést határidőben megtenni, köteles a Megrendelővel egyeztetett újabb időpontban a nyelvórát megtartani.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Szolgáltató felel azért, hogy a Szolgáltatás a Megrendelő által megjelölt célnak, valamint a szakma írott és íratlan szabályainak megfeleljen.

Szolgáltató rögzíti, hogy a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. Mindazonáltal az adatbeviteli hibák lehetséges kijavításában a Megrendelő kifejezett kérelmére a Szolgáltató díjmentesen segítséget nyújt.

Bármely szolgáltatással kapcsolatban a minőségi kifogást és a szavatossági igényt írásban kell a Szolgáltatónak eljuttatni az I. pontban megadott elérhetőségek valamelyikére. A panaszban a lehető legnagyobb pontossággal, konkrétan szükséges megjelölni a kifogás okát ahhoz, hogy a Szolgáltató érdemi vizsgálatot tudjon folytatni az ügyben és a szükséges, indokolt lépéseket meg tudja tenni (kijavítás, csere, árleszállítás). A Szolgáltató minden panaszbejelentést kivizsgál és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal törekszik arra, hogy a jogos panaszokat a Megrendelő legnagyobb megelégedésére orvosolja.

A Szolgáltató azonban nem foglalkozik érdemben azon megkeresésekkel, melyek formájuknál vagy tartalmuknál fogva alkalmatlanok az panasz érdemi kivizsgálására és megválaszolására, továbbá amelyekből nem azonosítható a Szolgáltatóval vagy az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos probléma.

Amennyiben a fogyasztó Megrendelő kifogást jelent be a Szolgáltató felé és ezt követően nem elégedett a vitarendezéssel, békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Ha a Felek békés úton, peren kívül nem tudják a vitáikat rendezni bírósághoz fordulhatnak. A Szolgáltató és a Megrendelő a közöttük felmerülő jogviták peres úton történő rendezésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

 A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen szabályzat 2022. augusztus 19. napjától érvényes.